Life Protection and Management of Coastal Habitats in Latvia Costal Habitats

Latviski Parent page Table of Content Maps Updates Search Useful links Guest Book Project applicant and partnersProject applicant and partners

Results of the Project

Table of Content


Digital mapping of habitats of Community importance in the coastal protection belt

^

Classification

Division and naming conventions of the map's sheets

Useful perl script for the parcelling of the maps

Useful GIS software

Visualisation of habitat maps

Free Software for GIS

Results of the habitat mapping

The new version of the Map of coastal habitats (2007.03.08.):

As MapInfo File Interchange files (Compressed with 7z!)

As MapInfo Table files (Compressed!)

As ESRI ARC Shape files (Compressed!)


Development of management plans for the protected nature areas
NATURA 2000 places in the coastal belt

^

Project's actions and NATURA 2000 sites

Management plans for the protected nature areas developed by the Project (in Latvian)

Questionnaire of the coastal belt landowners

^

The results of the questionnaire (in Latvian)

Booklets

^

Aija Melluma «Latvijas Piekrastes ilgtspējīgā attīstība» (Sustainable development of the coast)

Guntis Eberhards «Jūra uzbrūk! Ko darīt?» (The sea is attacking, what to do?)

Ilma Čepāne, Silvija Meiere «Īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā» (Restrictions in the use of land property rights within the coastal protection belt)

Brigita Laime «Augi jūras krastā» (Plants on the Seashore)

Ineta Plikša, Marita Nikmane «Dabas parks „Piejūra” Rīgā» (Piejūra Nature Park in Rīga Region)

Brigita Laime «Dienvidkurzemes piekraste» (South Kurzeme Coast)

Lelde Eņģele «Vidzemes piekraste» (North Vidzeme Coast)

Leaflets

^

Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (Protection and Management of Coastal Habitats in Latvia) (1st page)

Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (Protection and Management of Coastal Habitats in Latvia) (2nd page)

Protection and Management of Coastal Habitats in Latvia (1st page)

Protection and Management of Coastal Habitats in Latvia (2nd page)

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts (North Vidzeme Biosphere Reserve)

Bernātu dabas parks (Bernāti Nature Park)

NATURA 2000 vietas Latvijas piekrastē (Coastal Natura 2000 sites)

Sēnes kāpu biotopos (Mushrooms in coastal habitats)

Ziemupes jūrmala (Ziemupe Seacoast)

Ziemupe seacoast

Kukaiņi kāpu biotopos (Insects in dune habitats)

Ragakāpas dabas parks (Ragakāpa Nature Park)

Pāvilosta - pelēko kāpu pilsēta (Grey dunes in Pāvilosta)

Užavas dabas liegums (Užava Nature Reserve)

Īpaši aizsargājamie biotopi NATURA 2000 vietās Latvijas piekrastē / Habitats of the coastal Nature 2000 sites (1st page)

Īpaši aizsargājamie biotopi NATURA 2000 vietās Latvijas piekrastē / Habitats of the coastal Nature 2000 sites (2nd page)

Jūras piekrastes putni (Coastal birds) (1st and 4th page)

Jūras piekrastes putni (Coastal birds) (2nd and 3rd page)

Ziemeļkurzemes piekraste (North Kurzeme Coast)

The Coast of Northern Kurzeme

Svešie augi apdraud kāpas (Coastal invasive species)

Biotopu kartēšana (Mapping of coastal habitats)

Ko domā piekrastes zemes īpašnieks (The opinion of coastal landowners)

Dabas aizsardzība piekrastē: pasīvā un aktīvā (Nature protection – passive and active)

Movie

^

Movie “The Green City” (! 250 Mb, DivX v. 5)

Restoration and management of coastal habitats of Community importance

^

Summaries and layouts

Seminars and workshops

^

Presentations

Latviski Parent page Table of Content Maps Updates Search Useful links Guest Book Project applicant and partnersProject applicant and partners

LIFE02NAT/LV/008498
Google Life-Nature Natura 2000 CHM DoNP DAP LVAFA Liepaja North Vidzeme Latvia LU LU BF Home Search Feedback
Google Life-Nature Natura 2000 Latvian
CHM
DoNP DAP LVAFA Liepaja Biosphere
reserve
Nature of
Latvia
LU Faculty of
Biology
Home Search Feedback

«paveiktais.shtml» created by
Protection and Management of Coastal Habitats in Latvia
2014.09.29-15:33
Lappusi «paveiktais.shtml» created by karlo@lanet.lv
© Protection and Management of Coastal Habitats in Latvia (piekraste@lu.lv)
2014.09.29-15:33