Life Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Piekraste

English version Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Latvijā sastopamo Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu saraksts

Didzis Tjarve, Noformēja Kārlis Kalviškis)
(pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta)

Kodi un nosaukumi pēc ES direktīvas 92/43/EEC

KodsBiotopa nosaukums
PIEKRASTES UN HALOFĪTISKIE BIOTOPI
1110Jūras piekrastes smilts sēkļi
1130Lielo upju grīvas
1140Vējatplūdu laikā atsegtas dūņainas un smilšainas pludmales
1150*Lagūnas
1160Jūras ielīči
1170Jūras piekrastes akmeņu sēkļi
1210Viengadīgu augu sabiedrības uz sanesumu joslām
1220Daudzgadīgs augājs akmeņainās pludmalēs
1230Smilšakmens atsegumi jūras krastā
1310Viengadīgu augu sabiedrības dūņainās un zemās smilšainās pludmalēs
1630*Jūrmalas pļavas
1640Smilšainas pludmales ar daudzgadīgu augāju
JŪRMALAS UN IEKŠZEMES KĀPAS
2110Embrionālās kāpas
2120Priekškāpas
2130*Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas
2140*Pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm
2170Pelēkās kāpas ar ložņu kārklu
2180Mežainas jūrmalas kāpas
2190Slapjas starpkāpu ieplakas
2320Piejūras zemienes smiltāju līdzenumu sausi virsāji
2330Klajas iekšzemes kāpas ar kāpsmildzenes pļavām
KodsBiotopa nosaukums
SALDŪDEŅI
3130Oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrības minerālvielām nabadzīgās ūdenstilpēs un to krastmalās
3140Mezotrofas ūdenstilpes ar bentisku mieturaļģu augāju
3150Dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo un peldaugu augāju
3160Distrofi ezeri
3180*Izžūstoši karsta ezeri
3190Karsta ezeri
3260Upju straujteces
VIRSĀJI UN KRŪMĀJI
4010Slapji virsāji ar grīņa sārteni
4030Sausi virsāji
5130Kadiķu audzes kaļķainās pļavās
PĻAVAS
6110*Lakstaugu pioniersabiedrības kaļķainās augsnēs
6120*Kaļķainas smiltāju pļavas
6210Sausas pļavas kaļķainās augsnēs (*nozīmīgas orhideju atradnes)
6230*Sugām bagātas vilkakūlas pļavas smilšainās augsnēs
6270*Sugām bagātas atmatu pļavas
6410Molīnijas pļavas uz kaļķainām, kūdrainām vai mālainām augsnēm
6430Eitrofas augsto lakstaugu audzes
6450Slapjās upju palieņu pļavas
6510Mēreni mitras pļavas
6530*Parkveida (meža) pļavas
KodsBiotopa nosaukums
PURVI
7110*Neskarti augstie purvi
7120Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās
7140Pārejas purvi un slīkšņas
7150Ieplakas purvos
7160Minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi
7210*Kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi
7220*Avoti, kas veido avotkaļķus
7230Kaļķaini zāļu purvi ar rūsgano melnceri
IEŽU ATSEGUMI
8210Kaļķiežu atsegumi
8220Smilšakmens atsegumi
8310Netraucētas alas
MEŽI
9010*Boreālie meži
9020*Jaukti platlapju meži
9060Skujkoku meži uz osiem
9080*Staignāji
9160Ozolu meži
9180*Nogāžu un gravu meži
91D0*Purvaini meži
91E0*Pārmitri platlapju meži
91F0Jaukti ozolu, gobu, ošu meži upju krastos
^
English version Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

LIFE02NAT/LV/008498
Google Life-Nature Natura 2000 CHM LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Ziemeļvidzeme Latvija LU LU BF Sākumlapa Raksti
Google Life-Nature Natura 2000 Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LU LU BF Sākumlapa Raksti mums

Lappusi «ES_biotopi.shtml»
veidoja
Didzis Tjarve, Noformēja Kārlis Kalviškis)
2014.09.29-15:33
Lappusi «ES_biotopi.shtml» veidoja Didzis Tjarve, Noformēja Kārlis Kalviškis) sadarbībā ar karlo@lanet.lv
© Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (piekraste@lu.lv)
2014.09.29-15:33