Life Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Piekraste

English version Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Īpaši aizsargājamo biotopu veidu saraksts

Pielikums Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumiem Nr.421
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)

1.Meži un krūmāji
1.1.Grīņi
1.2.Lapkoku meži ar parasto skābardi Carpinus betulus
1.5.Parastās purvmirtes Myrica gale audzes
1.10.Primārie meži (mežs, kas izveidojies dabiskā veidā pēc augsnes izveidošanās un kurā nav notikusi mežsaimnieciskā darbība) upju meandru lokos
1.12.Jaukti ozolu, gobu un ošu meži upju krastos
1.13.Jaukti platlapju meži
1.14.Kadiķu audzes kaļķainās pļavās
1.15.Mežainas jūrmalas kāpas
1.16.Nogāžu un gravu meži
1.17.Ozolu meži
1.18.Pārmitri platlapju meži
1.19.Piejūras zemienes smiltāju līdzenumu sausi virsāji
1.20.Sausi virsāji
1.21.Skujkoku meži uz osveida reljefa formām
1.22.Slapji virsāji ar grīņa sārteni Erica tetralix
2.Purvi
2.3.Avoksnāji ap sēravotiem
2.4.Kaļķaini zāļu purvi ar Devela grīsli Carex davalliana
2.5.Kaļķaini zāļu purvi ar rūsgano melnceri Schoenus ferrugineus
2.7.Zāļu purvi ar strupo doni Juncus subnodulosus
2.8.Avoti, kas veido avotkaļķus
2.9.Kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi Cladium mariscus
2.10.Minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi
3.Pļavas
3.11.Stepes timotiņa Phleum phleoides pļavas
3.14.Zilganās seslērijas Sesleria caerulea pļavas
3.16.Jūrmalas pļavas
3.17.Kaļķainas smiltāju pļavas
3.18.Klajas iekšzemes kāpas ar iesirmās kāpsmildzenes Corynephorus canescens pļavām
3.19.Lakstaugu pioniersabiedrības kaļķainās augsnēs
3.20.Parkveida pļavas
3.21.Sausas pļavas kaļķainās augsnēs
3.22.Sugām bagātas stāvās vilkakūlas Nardus stricta pļavas smilšainās augsnēs
3.23.Zilganās molīnijas Molinia caerulea pļavas kaļķainās, kūdrainās vai mālainās augsnēs
4.Stāvoši saldūdeņi
4.2.Mīkstūdens ezeri ar ezereņu Isoetes un/vai lobēliju Lobelia un krasteņu Littorella audzēm
4.3.Distrofi ezeri
4.4.Ezeri un to piekrastes ar dižās aslapes Cladium mariscus audzēm
4.7.Ezeri ar šaurlapu ežgalvītes Sparganium angustifolium un zālainās ežgalvītes Sparganium gramineum audzēm
4.9.Mezotrofi ezeri
4.10.Ezeri ar najādu Najas audzēm
4.11.Neaizauguši plaši ezeru liedagi
4.12.Ezeri ar pamīšziedu daudzlapes Myriophyllum alterniflorum audzēm
4.13.Ezeri ar peldošā ezerrieksta Trapa natans audzēm
4.14.Piejūras ezeri un to piekrastes ar daudzstublāju pameldra Eleocharis multicaulis, brūnganā baltmeldra Rhynchospora fusca un parastās purvmirtes Myrica gale augu sabiedrībām
4.15.Semidistrofi (oligodistrofi) ezeri
4.16.Ezeri ar sīkās lēpes Nuphar pumila audzēm
4.18.Ezeri ar mieturaļģu Charophyta augāju
4.19.Ezeri ar piekrastē dominējošu minerālgrunti
4.20.Vecupes
5.Tekoši saldūdeņi
5.1.Akmeņu sakopojumi upēs
5.4.Sārtaļģu batrahospermu Batrachospermum audzes upēs
5.5.Hildenbrandijas Hildenbrandia rivularis audzes upēs
5.6.Kāples un ūdenskritumi
5.7.Avotsūnu Fontinalis un krasta garknābītes Rhynchostegium riparioides audzes upēs
5.8.Mieturaļģu tolipellu Tolypella prolifera audzes upēs
5.11.Purva diedzenes Zannichellia palustris audzes upēs
5.13.Stāvās berulas Berula erecta audzes upēs un to piekrastēs
5.15.Ūdensgundegu Batrachium audzes upēs
5.16.Upju grīvas
5.17.Visgarās glīvenes Potamogeton praelongus un alpu glīvenes Potamogeton alpinus audzes upēs
5.18.Upju straujteces
6.Jūras piekraste
6.1.Mitras pludmales ar avotiem
6.6.Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas
6.7.Daudzgadīgs augājs akmeņainās pludmalēs
6.8.Mitras starpkāpu ieplakas
6.9.Pelēkās kāpas ar ložņu kārklu Salix repens
6.10.Pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm
6.11.Smilšainas pludmales ar daudzgadīgu augāju
6.12.Viengadīgu augu sabiedrības dūņainās un zemās smilšainās pludmalēs
6.13.Viengadīgu augu sabiedrības uz sanesumu joslām
7.Iesāļūdeņi
7.1.Akmeņaina grunts jūrā
7.2.Brūnaļģu fuku Fucus audzes jūrā
7.3.Dolomītu grunts jūrā
7.4.Jūraszāles Zostera marina audzes
7.5.Oļaina grunts jūrā
7.6.Purva diedzenes Zannichellia palustris, jūras rupijas Ruppia maritima un jūras ūdensgundegas Batrachium baudotii audzes lagūnās un ielīčos
7.7.Sārtaļģu Rhodophita audzes jūrā
7.8.Jūras piekrastes akmeņu sēkļi
7.9.Lagūnas
8.Alas, atsegumi un kritenes
8.8.Glaciokarsta kritenes un ieplakas
8.10.Karsta ezeri
8.11.Karsta kritenes
8.14.Upīšu un strautu sausgultnes
8.15.Kaļķiežu atsegumi
8.16.Netraucētas alas
8.17.Smilšakmens atsegumi
^
English version Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

LIFE02NAT/LV/008498
Google Life-Nature Natura 2000 CHM LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Ziemeļvidzeme Latvija LU LU BF Sākumlapa Raksti
Google Life-Nature Natura 2000 Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LU LU BF Sākumlapa Raksti mums

Lappusi «Latvijas_biotopi_2005.shtml»
veidoja
Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā
2014.09.29-15:33
Lappusi «Latvijas_biotopi_2005.shtml» veidoja karlo@lanet.lv
© Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (piekraste@lu.lv)
2014.09.29-15:33