Life Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Piekraste

Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Latvijā īpaši aizsargājamie biotopi

Didzis Tjarve, Noformēja Kārlis Kalviškis)
(pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta)


1. Meži un krūmāji 1.1. Grīņi 1.2. Lapkoku meži ar parasto skābardi Carpinus betulus
1.3. Ošu meži ar lielo zvaigznīti Astrantia major 1.4. Ozolu, liepu, kļavu un gobu meži gravās un upju ieleju nogāzēs 1.5. Parastās purvmirtes Myrica gale audzes
1.6. Lapkoku meži ar lielo raganzālīti Circaea lutetiana 1.7. Lapkoku slapjie meži ar attālvārpu grīsli Carex remota 1.8. Priežu meži ar asinssārto gandreni Geranium sanguineum
1.9. Priežu meži ar meža silpureni Pulsatilla patens 1.10. Primārie meži upju meandru lokos 1.11. Virsāji

2. Purvi 2.1. Ar kaļķi bagāti (kalcifili) avoksnāji 2.2. Ar kaļķi nabadzīgi (oligotrofi) avoksnāji
2.3. Avoksnāji ap sēravotiem 2.4. Kalcifili purvi ar Devela grīsli Carex davalliana 2.5. Kalcifili purvi ar rūsgano melnceri Schoenus ferrugineus
2.6. Pārejas purvi ar brūngano baltmeldru Rhynchospora fusca 2.7. Zāļu purvi ar strupo doni Juncus subnodulosus

3. Pļavas 3.1. Augsto lakstaugu jūrmalas pļavas 3.2. Iesirmās kāpsmildzenes Corynephorus canescens pļavas
3.3. Kailās pļavauzītes Helictotrichon pratense pļavas 3.4. Mēreni mitras jūrmalas pļavas ar Baltijas doni Juncus balticus 3.5. Meža (parkveida) pļavas
3.6. Pļavas un ganības ar kadiķi Juniperus communis 3.7. Sausas jūrmalas pļavas ar jūrmalas armēriju Armeria maritima 3.8. Skrajas lakstaugu audzes uz dolomīta atsegumiem
3.9. Slapjās jūrmalas pļavas ar jūrmalas āžloku Triglochin maritimum 3.10. Stāvās vilkakūlas Nardus stricta pļavas 3.11. Stepes timotiņa Phleum phleoides pļavas
3.12. Zilganās kelērijas Koeleria glauca pļavas 3.13. Zilganās molīnijas Molinia caerulea pļavas 3.14. Zilganās seslērijas Sesleria caerulea pļavas
3.15. Žerāra doņa Juncus gerardii audzes


4. Stāvoši saldūdeņi 4.1. Akmeņaina grunts ezeros 4.2. Augu sabiedrības ar Lobelia dortmanna un Isoëtes
4.3. Distrofi ūdeņi 4.4. Dižās aslapes Cladium mariscus augājs ezeru piekrastēs 4.5. Dolomītu grunts ezeros
4.6. Ezereņu Isoëtes audzes ezeros 4.7. Ežgalvīšu Sparganium audzes ezeros 4.8. Grantaina grunts ezeros
4.9. Mezotrofi ūdeņi 4.10. Najādu Najas audzes ezeros 4.11. Neaizaudzis plašs ezera liedags
4.12. Myriophyllum alterniflorum audzes ezeros 4.13. Peldošā ezerrieksta Trapa natans audzes ezeros 4.14. Piejūras zemienes ezeru krastmalu augājs (ar Eleocharismulticaulis, Rhynchospora fusca, Myrica gale)
4.15. Semidistrofi (oligodistrofi) ūdeņi 4.16. Sīkās lēpes Nuphar pumila audzes ezeros 4.17. Smilšaina grunts ezeros

5. Tekoši saldūdeņi 5.1. Akmeņu sakopojumi upēs 5.2. Alpu glīvenes Potamogeton alpinus audzes upēs
5.3. Avotsūnu Fontinalis audzes upēs 5.4. Batrahospermu Batrachospermum audzes upēs 5.5. Hildenbrandijas Hildenbrandia rivularis audzes upēs
5.6. Kāples un ūdenskritumi 5.7. Krasta garknābītes Rhynchostegium riparioides audzes 5.8. Mieturaļģu tolipellu Tolypella prolifera audzes upēs
5.9. Oļu sēres upēs 5.10. Plakanās glīvenes Potamogeton compressus audzes upēs 5.11. Purva diedzenes Zannichellia palustris audzes upēs
5.12. Smilšu sēres upēs 5.13. Stāvās berulas Berula erecta audzes upēs un to piekrastēs 5.14. Straujteces posmi upēs
5.15. Ūdensgundegu Batrachium audzes upēs 5.16. Upju grīvas 5.17. Visgarās glīvenes Potamogeton praelongus audzes upēs

6. Jūras piekraste 6.1. Mitras pludmales ar avotiem 6.2. Pelēkās kāpas ar krūmiem un kokiem
6.3. Pelēkās kāpas ar zemu lakstaugu veģetāciju 6.4. Priekškāpas ar jūrmalas zilpodzi Eryngium maritimum 6.5. Starpkāpu ieplakas ar kalcifilām augu sabiedrībām

7. Iesāļūdeņi 7.1. Akmeņaina grunts jūrā 7.2. Brūnaļģu fuku Fucus audzes jūrā
7.3. Dolomītu grunts jūrā 7.4. Jūraszāles Zostera marina audzes 7.5. Oļaina grunts jūrā
7.6. Zannichellia palustris, Ruppia maritima un Batrachium baudotii audzes lagūnās un ielīčos 7.7. Sārtaļģu Rhodophita audzes jūrā

8. Alas, atsegumi un kritenes 8.1. Alas dolomīta iežos 8.2. Alas konglomerātiežos
8.3. Alas smilšakmens iežos 8.4. Alu ezeri 8.5. Alu ūdensteces
8.6. Dolomītiežu atsegumi 8.7. Dolomitizēta smilšakmens atsegumi 8.8. Glaciokarsta kritenes un ieplakas
8.9. Ģipša iežu atsegumi 8.10. Karsta ezeri 8.11. Karsta kritenes
8.12. Saldūdens kaļķiežu atsegumi 8.13. Smilšakmens iežu atsegumi 8.14. Upīšu un strautu sausgultnes
^
Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

LIFE02NAT/LV/008498
Google Life-Nature Natura 2000 CHM LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Ziemeļvidzeme Latvija LU LU BF Sākumlapa Raksti
Google Life-Nature Natura 2000 Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LU LU BF Sākumlapa Raksti mums

Lappusi «Latvijas_biotopi_vecie.shtml»
veidoja
Didzis Tjarve, Noformēja Kārlis Kalviškis)
2014.09.29-15:33
Lappusi «Latvijas_biotopi_vecie.shtml» veidoja Didzis Tjarve, Noformēja Kārlis Kalviškis) sadarbībā ar karlo@lanet.lv
© Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (piekraste@lu.lv)
2014.09.29-15:33