Life Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Piekraste

English version Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Biotopu raksturojums (ver.: 2005.01.13.)

Brigita Laime, Didzis Tjarve, Lelde Enģele, Kārlis Kalviškis
(pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta)


Biotopa kods
J Jūras biotopi
  J1   Piekrastes lagūnas
  J1N   Lagūnu niedrāji
  J2   Lielo upju grīvas
P Jūras krasta biotopi – Pludmales
  P1   Smilšainas pludmales
  P1m   Mitras smilšainas pludmales
  P2   Grantainas un oļainas pludmales
  P3   Akmeņainas pludmales
  P3m   Mitras akmeņainas pludmales
  Pg   Mazo upju grīvas pludmalē
K Jūras krasta biotopi – Kāpas un citi krasta biotopi
  K1e   Embrionālās kāpas
  K1p   Priekškāpas
  K1k   Priekškāpas ar krūmiem
  K2   Pelēkās kāpas
  K2k   Pelēkās kāpas ar krūmiem
  Ki   Starpkāpu ieplakas
  Kik   Starpkāpu ieplakas ar krūmiem
  Kp   Piekrastes peļķes
  Km   Piekrastes augsto lakstaugu audzes
  Ks   Stāvkrasti
E Ūdenstilpes
  Eo   Oligotrofi–mezotrofi ezeri
  Em   Mezotrofi ezeri
  Ee   Eitrofi ezeri
  Et   Distrofi ezeri
  Ev   Vecupes
  Ed   Piemājas dīķi
  Ez   Zivju dīķi
  Eb   Bebru dīķi
  El   Lāmas
U Ūdensteces
    Ūdens teču (U) un tilpju (E) papildus kodi
    1 Pludmales
    2 Krasti ar amfībisku veģetāciju
    3 Cilvēka pārveidoti krasti
    4 Piekraste ar augsto lakstaugu veģetāciju
    5 Ūdensklājs
    6 Sēres
    7 Niedrājs
S Purvi
  S1   Zāļu purvi
  S2   Pārejas purvi
  S3   Augstie purvi
H Iežu atsegumi
Z Pļavas
  Z1   Sausas pļavas
  Z1k   Aizaugošas sausas pļavas
  Z2   Mēreni mitras pļavas
  Z2k   Aizaugošas mēreni mitras pļavas
  Z3   Mitras pļavas
  Z3k   Aizaugošas mitras pļavas
  Z4   Slapjas pļavas
  Z4k   Aizaugošas slapjas pļavas
  Z5   Ruderalizētas pļavas
  Z5k   Aizaugošas ruderalizētas pļavas
  Z6   Atmatu pļavas
  Z6k   Aizaugošas atmatu pļavas
M Meži
  M1   Boreālie sausieņu meži
  M1pr   Priežu retaine
  M2   Boreālie slapjie meži
  M3   Boreālie nosusinātie meži
  M4   Platlapju sausieņu meži
  M5   Platlapju pārmitrie meži
  M6   Platlapju nosusinātie meži
  M7   Staignāji
  Mi   Izcirtumi
  Mk   Krūmāji
  Mv   Virsāji
  Mvk   Virsāji ar kokiem un krūmiem
    Mežu papildus kodi
    P Priedes
    E Egles
    B Bērzi
    A Apses
    Ba Baltalkšņi
    Bl Blīgznas
    K Kļavas
    M Melnalkšņi
    Os Oši
    Oz Ozoli
    J Jaukto koku mežs
L Cilvēka izveidoti biotopi
  L1   Lauksaimniecības zemes
  L2   Parki, kapsētas
  L3   Ruderālie biotopi
  L4   Apbūve, uzņēmumi, armijas teritorijas
  L5   Citi cilvēka ietekmēti biotopi
NZ Nezināms

Vērtība
V1 Pārveidoti biotopi
V2 Dabiski biotopi
V3 Izcili biotopi
Bojājumi
B1 Izmīdījumi, izbraukājumi
B2 Ugunskuru vietas
B3 Cietie atkritumi
B4 Invazīvās sugas
B5 Izdegumi
B6 Vējgāzes
B7 Citi traucējumi
Atjaunošanas nepieciešamība
A1 Nepieciešama steidzama atjaunošana
A2 Nepieciešama atjaunošana
A3 Atjaunošana nav nepieciešama
Traucējuma pakāpe
Tp1 Sabojāti biotopi
Tp2 Traucēti biotopi
Tp3 Mazskarti biotopi
Apsaimniekošana
Ap1 Apsaimniekošana nepieciešama
Ap2 Apsaimniekošana nav nepieciešama
^
English version Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

LIFE02NAT/LV/008498
Google Life-Nature Natura 2000 CHM LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Ziemeļvidzeme Latvija LU LU BF Sākumlapa Raksti
Google Life-Nature Natura 2000 Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LU LU BF Sākumlapa Raksti mums

Lappusi «biotopu_klasifikators_iss_20050113.shtml»
veidoja
Brigita Laime, Didzis Tjarve, Lelde Enģele, Kārlis Kalviškis
2014.09.29-15:33
Lappusi «biotopu_klasifikators_iss_20050113.shtml» veidoja Brigita Laime, Didzis Tjarve, Lelde Enģele, Kārlis Kalviškis sadarbībā ar karlo@lanet.lv
© Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (piekraste@lu.lv)
2014.09.29-15:33