Biotopu raksturojums

Biotopu raksturojums

Bojājumi (B)

Traucējumu pakāpe (T)

Biotopa vērtība (V)

ES aizsargājamie biotopi

Latvijā aizsargājamie biotopi

Atjaunošanas nepieciešamība (A)

Apsaimniekošanas nepieciešamība (Ap)Bojājumi (B)

1. Izmīdījumi, izbraukājumi.

2. Ugunskura vietas.

3. Cietie atkritumi.

4. Invazīvās sugas

5. Izdegumi.

6. Vējgāzes.

7. Citi traucējumi.

Traucējumu pakāpe (T)

Nosakāma vērtīgiem un īpaši vērtīgiem biotopiem

1. Spēcīgai antropogēnai ietekmei pakļauti un ievērojami sabojāti, piemēram, izmīdīti, izbraukāti, piesārņoti biotopi.

2. Biotopi, kas pakļauti augošai antropogēnai ietekmei, taču pagaidām vēl samērā maz sabojāti.

3. Biotopi, kas nav pakļauti ievērojamai antropogēnai ietekmei.

Biotopa vērtība (V)

No sugu un biotopu aizsardzības viedokļa

1. Pārveidoti biotopi. Apbūve, lauksaimniecības zemes (izņemot dabiskas pļavas), karjeri, izgāztuves, parki, kapi un apstādījumi, kā arī citas cilvēka darbības rezultātā pilnīgi pārveidotas teritorijas.

2. Dabiski biotopi. Cilvēka nepārveidoti vai mazpārveidoti biotopi.

3. Izcili biotopi. Teritorijas, kur potenciāli veidojami mikroliegumi vai nosakāma cita īpašas aizsardzības forma.

ES aizsargājamie biotopi

ES aizsargājamiem biotopiem nosaka precīzu biotopa tipu, pierakstot kodu.

Latvijā aizsargājamie biotopi

Īpaši aizsargājamie biotopi Latvijā (MK apstiprinātais biotopu saraksts).

Atjaunošanas nepieciešamība (A)

Nosakāma vērtīgiem un īpaši vērtīgiem biotopiem

1. Nepieciešama steidzama atjaunošana, piemēram, koku un krūmu izciršana, atkritumu aizvākšana utt.

2. Nepieciešama atjaunošana, taču tā nav steidzama.

3. Atjaunošana nav nepieciešama.

Apsaimniekošanas nepieciešamība (Ap)

Nosakāma vērtīgiem un īpaši vērtīgiem biotopime

1. Nepieciešama regulāra apsaimniekošana. Piemēram, pļaušana, ganīšana

2. Regulāra apsaimniekošana nav nepieciešama.2