Life Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Piekraste

English version Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Piekrastes biotopu kartēšanas rezultāti

Kārlis Kalviškis
(pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta)

Projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” ietvaros tika veikta biotopu kartēšana visā Latvijas jūras piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē, kopumā ~32 000 ha platībā (0,5 % no Latvijas sauszemes teritorijas). Nokartētajā teritorijā tika konstatēts 106 dažādi biotopu tipi, no tiem 31 Latvijā aizsargājams (~18 000 ha) un 43 dažādi Eiropā aizsargājamie biotopu tipi (~19 500 ha).

Piekrastei ir ļoti liela nozīme rekreācijas un tūrisma sekmēšanā. Daudzas piekrastes biotopu tipus apdraud apbūve, pareizas apsaimniekošanas trūkums, izbraukāšana un izmīdīšana. Tāpēc ļoti svarīgi ir veikt rūpīgi izsvērtu plānošanu, kas paredzētu sabiedrībai nozīmīgo teritoriju saglabāšanu un pareizu apsaimniekošanu. Projekta dalībnieki cer, ka viņu veidotā biotopu karte sekmēs šādu plānu izstrādi.

Biotopu karti digitālā veidā iespējams iegūt tīmekļa lapā http://piekraste.daba.lv/LV/biotopi/.

Nokartētās teritorijas sadalījums pa biotopiem

Kods Apraksts platība, ha % no kopplatības
E5  Ūdenstilpju ūdensklājs  48,4  0,15 
Ed  Piemājas dīķi  4,11  0,01 
Ed5  Piemājas dīķu ūdensklājs  4,1  0,01 
Ee4  Eitrofu ezeru piekraste ar augsto lakstaugu veģetāciju  0,61 
Ee5  Eitrofu ezeru ūdensklājs  26,4  0,08 
El  Lāmas  3,25  0,01 
Em  Mezotrofi ezeri  2,6  0,01 
Eo3  Oligotrofi-mezotrofu ezeru cilvēka pārveidoti krasti  0,9 
Eo4  Oligotrofi-mezotrofu ezeru piekraste ar augsto lakstaugu veģetāciju  0,78 
Eo5  Oligotrofi-mezotrofu ezeru ūdensklājs  22,34  0,07 
Ev  Vecupes  11  0,03 
Ev7  Vecupe ar niedrāju  0,02 
Ez  Zivju dīķi 
Iežu atsegumi  0,32 
J1  Piekrastes lagūnas  21,58  0,07 
J1N  Lagūnu niedrāji  166,96  0,52 
J2  Lielo upju grīvas  17,91  0,06 
K1  Embrionālās un priekškāpas  66,01  0,2 
K1e  Embrionālās kāpas  153,13  0,47 
K1k  Priekškāpas ar krūmiem  258,61  0,8 
K1p  Priekškāpas  410,07  1,27 
K2  Pelēkās kāpas  647,57  2,01 
K2k  Pelēkās kāpas ar krūmiem  738,4  2,29 
Ki  Starpkāpu ieplakas  7,63  0,02 
Kik  Starpkāpu ieplakas ar krūmiem  117,18  0,36 
Km  Piekr. augsto laukstaugu audzes  123,47  0,38 
Kp  Piekrastes peļķes  2,13  0,01 
Ks  Stāvkrasti  87,97  0,27 
L1  Lauksaimniecības zemes  2434,65  7,55 
L2  Parki, kapsētas  172,97  0,54 
L3  Ruderālie biotopi  174,39  0,54 
L4  Apbūve, uzņēmumi, armijas teritorijas  3302,04  10,24 
L5  Citi cilvēka ietekmēti biotopi  319,17  0,99 
M1A  Apšu boreālie sausieņu meži  39,64  0,12 
M1B  Bērzu boreālie sausieņu meži  333,55  1,03 
M1Ba  Baltalkšņu boreālie sausieņu meži  61,77  0,19 
M1Bl  Blīgznu boreālie sausieņu meži  0,79 
M1E  Egļu boreālie sausieņu meži  9,79  0,03 
M1J  Jaukto koku boreālie sausieņu meži  974,8  3,02 
M1M  Melnalkšņu boreālie sausieņu meži  22,99  0,07 
M1P  Priežu boreālie sausieņu meži  13280,17  41,18 
M1pr  Priežu retaine  1234,18  3,83 
M2A  Apšu boreālie slapjie meži  0,39 
M2B  Bērzu boreālie slapjie meži  840,13  2,61 
M2Ba  Baltalkšņu boreālie slapjie meži  56,7  0,18 
M2E  Egļu boreālie slapjie meži  11,05  0,03 
M2J  Jaukto koku boreālie slapjie meži  929,18  2,88 
M2M  Melnalkšņu boreālie slapjie meži  48,61  0,15 
M2P  Priežu boreālie slapjie meži  206,95  0,64 
M3B  Bērzu boreālie nosusinātie meži  36,17  0,11 
M3E  Egļu boreālie nosusinātie meži  14,16  0,04 
M3P  Priežu boreālie nosusinātie meži  3,78  0,01 
M4  Platlapju sausieņu meži  50,98  0,16 
M4Ba  Baltalkšņu platlapju sausieņu meži  0,14 
M4J  Jaukto koku platlapju sausieņu meži  17,04  0,05 
M4K  Kļavu platlapju sausieņu meži  1,31 
M4M  Melnalkšņu platlapju sausieņu meži  49,34  0,15 
M4Os  Ošu platlapju sausieņu meži  2,48  0,01 
M4Oz  Ozolu platlapju sausieņu meži  1,82  0,01 
M5B  Bērzu platlapju pārmitrie meži  2,26  0,01 
M5Ba  Baltalkšņu platlapju pārmitrie meži  47,21  0,15 
M5J  Jaukto koku platlapju pārmitrie meži  10,26  0,03 
M5K  Kļavu platlapju pārmitrie meži  2,88  0,01 
M5M  Melnalkšņu platlapju pārmitrie meži  218,36  0,68 
M5Os  Ošu platlapju pārmitrie meži  13,55  0,04 
M5Oz  Ozolu platlapju pārmitrie meži  1,43 
M6M  Melnalkšņu platlapju nosusinātie meži  6,87  0,02 
M7  Staignāji  80,69  0,25 
M7B  Bērzu staignāji  0,41 
M7M  Melnalkšņu staignāji  248,11  0,77 
MB  Bērzu meži  1,77  0,01 
Mi  Izcirtumi  36,37  0,11 
MJ  Jaukto koku meži  7,72  0,02 
MK  Kļavu meži  226,58  0,7 
MP  Priežu meži  0,37 
Mv  Virsāji  28,24  0,09 
Mvk  Virsāji ar kokiem un krūmiem  20,71  0,06 
P1  Smilšainas pludmales  957,15  2,97 
P1m  Mitras smilšainas pludmales  224,83  0,7 
P2  Grantainas un oļainas pludmales  308,82  0,96 
P3  Akmeņainas pludmales  38,02  0,12 
P3m  Mitras akmeņainas pludmales  10,09  0,03 
Pg  Mazo upju grīvas pludmalē  37,86  0,12 
S1  Zāļu purvi  32,68  0,1 
S2  Pārejas purvi  53,71  0,17 
S3  Augstie purvi  158,41  0,49 
Ūdensteces  68,96  0,21 
U1  Ūdensteču pludmales  1,33 
U2  Ūdensteču krasti ar amfībisku veģetāciju  2,81  0,01 
U3  Ūdensteču cilvēka pārveidoti krasti  2,08  0,01 
U4  Ūdensteču piekraste ar augsto lakstaugu veģetāciju  8,57  0,03 
U5  Ūdensteču ūdensklājs  136,5  0,42 
U6  Ūdensteču sēres  0,74 
U7  Niedrājs ūdentecēs  22,28  0,07 
Z1  Sausas pļavas  517,33  1,6 
Z1k  Aizaugošas sausas pļavas  168,33  0,52 
Z2  Mēreni mitras pļavas  146,01  0,45 
Z2k  Aizaugošas mēreni mitras pļavas  190,85  0,59 
Z3  Mitras pļavas  118,86  0,37 
Z3k  Aizaugošas mitras pļavas  220,85  0,68 
Z4  Slapjas pļavas  68,08  0,21 
Z4k  Aizaugošas slapjas pļavas  33,85  0,1 
Z5  Ruderalizētas pļavas  126,17  0,39 
Z5k  Aizaugošas ruderalizētas pļavas  11,36  0,04 
Z6  Atmatu pļavas  21,79  0,07 
Z6k  Aizaugošas atmatu pļavas  23,65  0,07 
  Kopā  32248,31  100 
  Biotopu tipu skaits  106   

Piekrastē atrasto Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu tipi (pēc ES direktīvas 92/43/EEC)

Kods Apraksts platība, ha % no kopplatības
  1110  Jūras piekrastes smilts sēkļi  36,36  0,11 
  1130  Lielo upju grīvas  2,98  0,01 
  1140  Vējatplūdu laikā atsegtas dūņainas un smilšainas pludmales  41,08  0,13 
* 1150  Lagūnas  29,81  0,09 
  1170  Jūras piekrastes akmeņu sēkļi  24,01  0,07 
  1210  Viengadīgu augu sabiedrības uz sanesumu joslām  53,92  0,17 
  1220  Daudzgadīgs augājs akmeņainās pludmalēs  45,08  0,14 
  1230  Smilšakmens atsegumi jūras krastā  0,78 
  1310  Viengadīgu augu sabiedrības dūņainās un zemās smilšainās pludmalēs  81,94  0,25 
* 1630  Jūrmalas pļavas  131,07  0,41 
  1640  Smilšainas pludmales ar daudzgadīgu augāju  45,11  0,14 
  2110  Embrionālās kāpas  153,51  0,48 
  2120  Priekškāpas  734,61  2,28 
* 2130  Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas  1279,65  3,97 
* 2140  Pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm  4,56  0,01 
  2170  Pelēkās kāpas ar ložņu kārklu  69,44  0,22 
  2180  Mežainas jūrmalas kāpas  14797,98  45,89 
  2190  Slapjas starpkāpu ieplakas  90,62  0,28 
  2320  Piejūras zemienes smiltāju līdzenumu sausi virsāji  12,6  0,04 
  3130  Oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrības minerālvielām nabadzīgās ūdenstilpēs un to krastmalās  24,02  0,07 
  3150  Dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo un peldaugu augāju  26,23  0,08 
  3260  Upju straujteces  1,99  0,01 
  4030  Sausi virsāji  19,84  0,06 
  5130  Kadiķu audzes kaļķainās pļavās  3,38  0,01 
* 6120  Kaļķainas smiltāju pļavas  1,24 
* 6230  Sugām bagātas vilkakūlas pļavas smilšainās augsnēs  16,34  0,05 
* 6270  Sugām bagātas atmatu pļavas  22,51  0,07 
  6410  Molīnijas pļavas uz kaļķainām, kūdrainām vai mālainām augsnēm  3,6  0,01 
  6430  Eitrofas augsto lakstaugu audzes  16,96  0,05 
  6450  Slapjās upju palieņu pļavas  59,65  0,18 
  6510  Mēreni mitras pļavas  18,8  0,06 
* 6530  Parkveida (meža) pļavas  16,61  0,05 
* 7110  Neskarti augstie purvi  132,26  0,41 
  7120  Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās  17,99  0,06 
  7140  Pārejas purvi un slīkšņas  32,09  0,1 
  8220  Smilšakmens atsegumi  0,19 
* 9010  Boreālie meži  706,98  2,19 
* 9020  Jaukti platlapju meži  2,83  0,01 
* 9080  Melnalkšņu staignāji  293,88  0,91 
  9160  Ozolu meži  3,14  0,01 
* 9180  Nogāžu un gravu meži  48,75  0,15 
* 91D0  Purvaini meži  200,58  0,62 
* 91E0  Pārmitri platlapju meži  149,08  0,46 
    Kopā  19454,02  60,33 
    Biotopu tipu skaits  43   
Tai skaitā prioritārie Eiropas biotopu tipi
    Kopā  3036,13  9,41 
    Biotopu tipu skaits  15   

Piekrastē atrasto Latvijā aizsargājamo biotopu tipi (pēc MK 2000.12.5. noteikumiem Nr. 421 ar grozījumiem, kas veikti ar MK 2005.01.25. noteikumiem Nr. 61)

Kods Apraksts platība, ha % no kopplatības
1.13  Jaukti platlapju meži  2,83  0,01 
1.14  Kadiķu audzes kaļķainās pļavās  3,38  0,01 
1.15  Mežainas jūrmalas kāpas  15501,6  48,07 
1.16  Nogāžu un gravu meži  48,75  0,15 
1.17  Ozolu meži  3,14  0,01 
1.18  Pārmitri platlapju meži  149,34  0,46 
1.19  Piejūras zemienes smiltāju līdzenumu sausi virsāji  12,6  0,04 
1.20  Sausi virsāji  19,84  0,06 
1.5  Parastās purvmirtes Myrica gale audzes  4,11  0,01 
3.14  Zilganās seslērijas Sesleria caerulea pļavas  9,96  0,03 
3.16  Jūrmalas pļavas  133,51  0,41 
3.17  Kaļķainas smiltāju pļavas  1,24 
3.20  Parkveida pļavas  16,61  0,05 
3.22  Sugām bagātas stāvās vilkakūlas Nardus stricta pļavas smilšainās augsnēs  20,62  0,06 
3.23  Zilganās molīnijas Molinia caerulea pļavas kaļķainās, kūdrainās vai mālainās augsnēs  3,6  0,01 
4.2  Mīkstūdens ezeri ar ezereņu Isoetes un/vai lobēliju Lobelia un krasteņu Littorella audzēm  24,02  0,07 
4.20  Vecupes  10,47  0,03 
5.16  Upju grīvas  11,35  0,04 
5.18  Upju straujteces  1,99  0,01 
6.1  Mitras pludmales ar avotiem  8,52  0,03 
6.10  Pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm  4,56  0,01 
6.11  Smilšainas pludmales ar daudzgadīgu augāju  45,11  0,14 
6.12  Viengadīgu augu sabiedrības dūņainās un zemās smilšainās pludmalēs  81,94  0,25 
6.13  Viengadīgu augu sabiedrības uz sanesumu joslām  54,38  0,17 
6.6  Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas  1271,83  3,94 
6.7  Daudzgadīgs augājs akmeņainās pludmalēs  45,08  0,14 
6.8  Mitras starpkāpu ieplakas  90,62  0,28 
6.9  Pelēkās kāpas ar ložņu kārklu Salix repens  69,44  0,22 
7.8  Jūras piekrastes akmeņu sēkļi  24,01  0,07 
7.9  Lagūnas  29,81  0,09 
8.17  Smilšakmens atsegumi  0,97 
  Kopā  17705,21  54,9 
  Biotopu tipu skaits  31   
English version Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

LIFE02NAT/LV/008498
Google Life-Nature Natura 2000 CHM LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Ziemeļvidzeme Latvija LU LU BF Sākumlapa Raksti
Google Life-Nature Natura 2000 Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LU LU BF Sākumlapa Raksti mums

Lappusi «piekrastes_biotopu_kartesanas_rezultati.shtml»
veidoja
Kārlis Kalviškis
2014.09.29-15:33
Lappusi «piekrastes_biotopu_kartesanas_rezultati.shtml» veidoja Kārlis Kalviškis sadarbībā ar karlo@lanet.lv
© Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (piekraste@lu.lv)
2014.09.29-15:33