Life Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Piekraste

Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Latvijas biotopu klasifikatora salīdzinājums ar piekrastes biotopu raksturojumu

Kārlis Kalviškis
(pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta)


Saturs

Saraksts
Meži
Literatūra
sxw„Latvijas biotopu klasifikatora salīdzinājums ar piekrastes biotopu raksturojumu” OpenDocument formātā

Saraksts

^
LBK Kods Life Kods LBK Kategorija Life Kategorija LBK Nosaukums Life Nosaukums
C. E. Stāvoši ūdeņi Ūdenstilpes

C.1.1. E1 Stāvoši ūdeņi Ūdenstilpes Ezeru pludmales Pludmales
C.1. E2 Stāvoši ūdeņi Ūdenstilpes Ezeru krasti Krasti ar amfībisku veģetāciju
C.1.8. E3 Stāvoši ūdeņi Ūdenstilpes Antropogēni ietekmētas un izmainītas krastmalas Cilvēka pārveidoti krasti
C.2. E4 Stāvoši ūdeņi Ūdenstilpes Ezeru piekraste (litorale) Piekraste ar augsto lakstaugu veģetāciju
C.3. E5 Stāvoši ūdeņi Ūdenstilpes Ezeru udensklajs bez augaja (pelagiale) Ūdensklājs
C.4. E6 Stāvoši ūdeņi Ūdenstilpes Ezeru grunts bez augaja (bentale) Sēres
C.1.5. E7 Stāvoši ūdeņi Ūdenstilpes Niedrāji ezeru krastmalās Niedrājs
C.8. Eb Stāvoši ūdeņi Ūdenstilpes Bebru dīķi (bebraines) Bebru dīķi
C.6. Ed Stāvoši ūdeņi Ūdenstilpes Piemājas dīķi Piemājas dīķi
C.3.1.2. Ee Stāvoši ūdeņi Ūdenstilpes Eitrofi ezeru ūdeņi Eitrofi ezeri
C.9. El Stāvoši ūdeņi Ūdenstilpes Periodiski izžustošas lāmas Lāmas
C.3.1.1. Em Stāvoši ūdeņi Ūdenstilpes Mezotrofi ezeri Mezotrofi ezeri
C.3.1. Eo Stāvoši ūdeņi Ūdenstilpes Ezeru dzidrūdens pelagiāle Oligotrofi–mezotrofi ezeri
C.3.2. Et Stāvoši ūdeņi Ūdenstilpes Ezeru brūnūdens pelagiāle Distrofi ezeri
C.5. Ev Stāvoši ūdeņi Ūdenstilpes Vecupes Vecupes
C.7. Ez Stāvoši ūdeņi Ūdenstilpes Zivju dīķi Zivju dīķi
B.4.6. H Jūras krasta biotopi Iežu atsegumi Smilšakmens atsegumi
A. J Jūras biotopi Jūras biotopi

A.5. J1 Jūras biotopi Jūras biotopi Piekrastes lagūnas Piekrastes lagūnas
A.5.3. J1N Jūras biotopi Jūras biotopi Virsūdens augājs lagūnās. Lagūnas niedrājs
A.6. J2 Jūras biotopi Jūras biotopi Lielo upju grīvas Lielo upju grīvas
B. K Jūras krasta biotopi Jūras krasta biotopi – Kāpas un citi krasta biotopi

B.2.1.1. K1e Jūras krasta biotopi Jūras krasta biotopi – Kāpas un citi krasta biotopi Embrionālās kāpas Embrionālās kāpas
B.2.1.2.2. K1k Jūras krasta biotopi Jūras krasta biotopi – Kāpas un citi krasta biotopi Priekškāpas ar krūmiem Priekškāpas ar krūmiem
B.2.1.2.1. K1p Jūras krasta biotopi Jūras krasta biotopi – Kāpas un citi krasta biotopi Priekškāpas, ķurās dominē lakstaugi Priekškāpas
B.2.2.1.1. K2 Jūras krasta biotopi Jūras krasta biotopi – Kāpas un citi krasta biotopi Pelēkās kāpas ar zemu lakstaugu veģetāciju Pelēkās kāpas
B.2.2.1.2. K2k Jūras krasta biotopi Jūras krasta biotopi – Kāpas un citi krasta biotopi Pelēkās kāpas ar krūmiem un kokiem Pelēkās kāpas ar krūmiem
B.3.1. Ki Jūras krasta biotopi Jūras krasta biotopi – Kāpas un citi krasta biotopi Starpkāpu ieplakas Starpkāpu ieplakas
B.3.2. Kik Jūras krasta biotopi Jūras krasta biotopi – Kāpas un citi krasta biotopi Starpkāpu ieplakas ar krūmiem Starpkāpu ieplakas ar krūmiem
B.6. Km Jūras krasta biotopi Jūras krasta biotopi – Kāpas un citi krasta biotopi Piekrastes mitrāju augsto lakstaugu audzes Piekrastes augsto lakstaugu audzes
B.5.1. Kp Jūras krasta biotopi Jūras krasta biotopi – Kāpas un citi krasta biotopi Pastāvīgas piekrastes peļķes Piekrastes peļķes
B.4. Ks Jūras krasta biotopi Jūras krasta biotopi – Kāpas un citi krasta biotopi Stāvkrasti Stāvkrasti

L
Cilvēka izveidoti biotopi

I. L1 Tīrumi un dārzi Cilvēka izveidoti biotopi
Lauksaimniecības zemes
J. L2 Parki un apstādījumi Cilvēka izveidoti biotopi
Parki, kapsētas
K. L3 Ruderāli biotopi Cilvēka izveidoti biotopi
Ruderālie biotopi
L. L4 Pilsētu un apdzīvotu vietu apbūve Cilvēka izveidoti biotopi
Apbūve, uzņēmumi, armijas teritorijas

L5
Cilvēka izveidoti biotopi
Citi cilvēka ietekmēti biotopi
F. M Meži Meži

F.1. M1 Meži Meži Sausieņu meži Boreālie sausieņu meži
F.1.1. M1pr Meži Meži Priežu sausieņu meži Priežu retaine
F.2. M2 Meži Meži Slapjie meži Boreālie slapjie meži
F.3. M3 Meži Meži Nosusinātie meži Boreālie nosusinātie meži
F.1. M4 Meži Meži Sausieņu meži Platlapju sausieņu meži
F.2. M5 Meži Meži Slapjie meži Platlapju pārmitrie meži
F.3. M6 Meži Meži Nosusinātie meži Platlapju nosusinātie meži
F.2.4. M7 Meži Meži Melnalkšņu slapjie meži Staignāji
F.5. Mi Meži Meži Izcirtumi Izcirtumi
F.6. Mk Meži Meži Krūmāji Krūmāji
F.7. Mv Meži Meži Virsāji Virsāji
F.7. Mvk Meži Meži Virsāji Virsāji ar kokiem un krūmiem

NZ
Nezināms

B.1. P Jūras krasta biotopi Jūras krasta biotopi – Pludmales Pludmales
B.1.1.1. P1 Jūras krasta biotopi Jūras krasta biotopi – Pludmales Sausas augstas smilšainas pludmales Smilšainas pludmales
B.1.1.2. P1m Jūras krasta biotopi Jūras krasta biotopi – Pludmales Zemas mitras smilšainas pludmales Mitras smilšainas pludmales
B.1.2. P2 Jūras krasta biotopi Jūras krasta biotopi – Pludmales Grantainas un oļainas pludmales Grantainas un oļainas pludmales
B.1.3. P3 Jūras krasta biotopi Jūras krasta biotopi – Pludmales Akmeņainas pludmales Akmeņainas pludmales
B.1.3.2.1. P3m Jūras krasta biotopi Jūras krasta biotopi – Pludmales Akmenainas pludmales ar augstu veģetācilu Mitras akmeņainas pludmales
D. Pg Upes Jūras krasta biotopi – Pludmales
Mazo upju grīvas pludmalē
G. S Purvi Purvi

G.1. S1 Purvi Purvi Zāļu (zemie) purvi Zāļu purvi
G.2. S2 Purvi Purvi Pārejas purvi Pārejas purvi
G.3. S3 Purvi Purvi Sūnu (augstie) purvi Augstie purvi
D. U Upes Ūdensteces

D.10.1. U1 Upes Ūdensteces Smilšaini upju krasti Pludmales
D.11. U2 Upes Ūdensteces Upju krasti ar amfibisku veģetaciju Krasti ar amfībisku veģetāciju
D. U3 Upes Ūdensteces
Cilvēka pārveidoti krasti
D.7. U4 Upes Ūdensteces Upju piekrastes virsudens augu josla Piekraste ar augsto lakstaugu veģetāciju
D. U5 Upes Ūdensteces
Ūdensklājs
D.5. U6 Upes Ūdensteces Smilšu sēres Sēres
D.6. U6 Upes Ūdensteces Oļu sēres Sēres
D.7. U7 Upes Ūdensteces Upju piekrastes virsudens augu josla Niedrājs
E Z Pļavas Pļavas

E.1. Z1 Pļavas Pļavas Sausas pļavas Sausas pļavas
E.1. Z1k Pļavas Pļavas Sausas pļavas Aizaugošas sausas pļavas
E.2. Z2 Pļavas Pļavas Mēreni mitras pļavas Mēreni mitras pļavas
E.2. Z2k Pļavas Pļavas Mēreni mitras pļavas Aizaugošas mēreni mitras pļavas
E.3. Z3 Pļavas Pļavas Mitras pļavas Mitras pļavas
E.3. Z3k Pļavas Pļavas Mitras pļavas Aizaugošas mitras pļavas
E.4. Z4 Pļavas Pļavas Slapjas pļavas Slapjas pļavas
E.4. Z4k Pļavas Pļavas Slapjas pļavas Aizaugošas slapjas pļavas
E.5. Z5 Pļavas Pļavas Ruderalizētas pļavas Ruderalizētas pļavas
E.5. Z5k Pļavas Pļavas Ruderalizētas pļavas Aizaugošas ruderalizētas pļavas
E.2.2. Z6 Pļavas Pļavas Atmatu pļavas Atmatu pļavas
E.2.2. Z6k Pļavas Pļavas Atmatu pļavas Aizaugošas atmatu pļavas

Meži

^
Mežu papildus kodi (Life)
P Priedes
E Egles
B Bērzi
A Apses
Ba Baltalkšņi
Bl Blīgznas
K Kļavas
M Melnalkšņi
Os Oši
Oz Ozoli
J Jaukto koku mežs


Izvērstāka mežu klasifikācija (LBK)
F.1. Sausienu meži
F.1.1. Priežu sausienu meži
F.1.2. Egļu sausieņu meži
F.1.3. Bērzu sausienu meži
F.1.4. Apšu sausieņu meži
F.1.5. Baltalkšnu sausieņu meži
F.1.6. Ošu sausieņu meži
F.1.7. Ozolu meži
F.1.8. Jauktu koku sausieņu meži
F.2. Slapjie meži
F.2.1. Priežu slapjie meži
F.2.2. Egļu slapjie mezi
F.2.3. Bērzu slapjie meži
F.2.4. Melnalkšņu slapjie meži
F.2.5. Ošu slapjie meži
F.2.6. Jauktu koku slapjie meži
F.3. Nosusinātie meži
F.3.1. Priežu nosusinātie meži
F. 3.2. Egļu nosusinātie meži
F.3.3. Bērzu nosusinātie meži
F.3.4. Melnalkšnu nosusinātie meži
F.3.5. Ošu nosusinātie meži
F.3.6. Jauktu koku nosusinātie meži

Literatūra

^
Life Biotopu raksturojums (ver.: 2005.01.13.), http://piekraste.daba.lv/LV/biotopi/
LBK Ivars Kabucis (red.), 2001, Latvijas biotopi, Klasifikators; Latvijas Dabas fonds; ISBN 9984-9356-6-3

Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

LIFE02NAT/LV/008498
Google Life-Nature Natura 2000 CHM LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Ziemeļvidzeme Latvija LU LU BF Sākumlapa Raksti
Google Life-Nature Natura 2000 Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LU LU BF Sākumlapa Raksti mums

Lappusi «saliidzini_ar_LBK.shtml»
veidoja
Kārlis Kalviškis
2014.09.29-15:33
Lappusi «saliidzini_ar_LBK.shtml» veidoja Kārlis Kalviškis sadarbībā ar karlo@lanet.lv
© Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (piekraste@lu.lv)
2014.09.29-15:33