Life Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Piekraste

Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Biotopu raksturojums (ver.: 2003.10.21.)

Didzis Tjarve, Noformēja Kārlis Kalviškis)
(pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta)


Biotopa kods
J Jūras biotopi (J)   Z Pļavas
  J1   Piekrastes lagūnas   Z1   Sausas pļavas
  J2   Lielo upju grīvas   Z1k   Aizaugošas sausas pļavas
P Jūras krasta biotopi – Pludmales   Z2   Mēreni mitras pļavas
  P1   Smilšainas pludmales   Z2k   Aizaugošas mēreni mitras pļavas
  P1k   Mitras smilšainas pludmales   Z3   Mitras pļavas
  P2   Grantainas un oļainas pludmales   Z3k   Aizaugošas mitras pļavas
  P3   Akmeņainas pludmales   Z4   Slapjas pļavas
  Pg   Mazo upju grīvas pludmalē   Z4k   Aizaugošas slapjas pļavas
K Jūras krasta biotopi – Kāpas un citi krasta biotopi H Iežu atsegumi
  K1e   Embrionālās kāpas M Meži
  K1p   Priekškāpas   M1   Boreālie sausieņu meži
  K1k   Priekškāpas ar krūmiem   M1pr   Priežu retaine
  K2   Pelēkās kāpas   M2   Boreālie slapjie meži
  K2k   Pelēkās kāpas ar krūmiem   M3   Boreālie nosusinātie meži
  Ki   Starpkāpu ieplakas   M4   Platlapju sausieņu meži
  Kik   Starpkāpu ieplakas ar krūmiem   M5   Platlapju pārmitrie meži
  Kp   Piekrastes peļķes   M6   Platlapju nosusinātie meži
  Km   Piekr. augsto laukstaugu audzes   M7   Melnalkšņu staignāji
  Ks   Stāvkrasti   Mi   Izcirtumi
E Ūdenstilpes   Mk   Krūmāji
  Eo   Oligotrofi–mezotrofi ezeri   Mv   Virsāji
  Em   Mezotrofi ezeri   Mvk   Virsāji ar kokiem un krūmiem
  Ee   Eitrofi ezeri     Mežu papildus kodi
  Et   Distrofi ezeri     P Priežu mežs
  Ev   Vecupes     E Egļu mežs
  Ed   Piemājas dīķi     B Bērzu mežs
  Ez   Zivju dīķi     A Apšu mežs
  Eb   Bebru dīķi     Ba Baltalkšņu mežs
  El   Lāmas     Oz Ozolu mežs
U Ūdensteces     Os Ošu mežs
    Ūdens teču (U) un tilpju (E) papildus kodi     Bl Blīgznu mežs
    1 Pludmales     M Melnalkšņu mežs
    2 Krasti ar amfībisku veģetāciju     J Jaukto koku mežs
    3 Cilvēka pārveidoti krasti L Cilvēka izveidoti biotopi
    4 Piekraste ar augsto lakstaug. veģ.   L1   Lauksaimniecības zemes
    5 Ūdensklājs   L2   Parki, kapsētas
    6 Sēres   L3   Ruderālie biotopi
S Purvi   L4   Apbūve, uzņēmumi, armijas ter.
  S1   Zāļu purvi   L5   Citi cilvēka ietekmēti biotopi
  S2   Pārejas purvi NZ Nezināms
  S3   Augstie purvi        

Vērtība
V1 Pārveidoti biotopi
V2 Dabiski biotopi
V3 Izcili biotopi
Bojājumi
B1 Izmīdījumi, izbraukājumi
B2 Ugunskuru vietas
B3 Cietie atkritumi
B4 Invazīvās sugas
B5 Izdegumi
B6 Vējgāzes
B7 Citi traucējumi
Atjaunošanas nepieciešamība
A1 Nepieciešama steidzama atjaunošana
A2 Nepieciešama atjaunošana
A3 Atjaunošana nav nepieciešama
Traucējuma pakāpe
Tp1 Sabojāti biotopi
Tp2 Traucēti biotopi
Tp3 Mazskarti biotopi
Apsaimniekošana
Ap1 Apsaimniekošana nepieciešama
Ap2 Apsaimniekošana nav nepieciešama
^
Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

LIFE02NAT/LV/008498
Google Life-Nature Natura 2000 CHM LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Ziemeļvidzeme Latvija LU LU BF Sākumlapa Meklēt Raksti
Google Life-Nature Natura 2000 Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LU LU BF Sākumlapa Meklē Raksti mums

Lappusi «biotopu_klasifikators_iss_20040714.shtml»
veidoja
Didzis Tjarve, Noformēja Kārlis Kalviškis)
2014.09.29-15:33
Lappusi «biotopu_klasifikators_iss_20040714.shtml» veidoja Didzis Tjarve, Noformēja Kārlis Kalviškis) sadarbībā ar eko@lanet.lv
© Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (piekraste@lu.lv)
2014.09.29-15:33