Life Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Piekraste

English version Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Krasta kāpu aizsargjoslas funkcionālais zonējums

Lelde Enģele, Irēna Berga, Kārlis Kalviškis, Brigita Laime, Didzis Tjarve, Vija Znotiņa
(pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta)

Funkcionālais zonējums tiek izstrādāts pludmalei un krasta kāpu aizsargjoslai un tai pieguļošajai teritorijai.

Funkcionālā zonējuma mērķis: sekmēt jūras piekrastes biotopu, sugu atradņu un ainavas saglabāšanu un saskaņot vietējo pašvaldību attīstības vajadzības ar dabas aizsardzības interesēm.

Ir izdalīti 6 funkcionālo zonu tipi:

 1. Bioloģiski izcilas, pret traucējumiem ļoti jutīgas teritorijas
 2. Bioloģiski vērtīgas teritorijas
 3. Rekreācijas teritorijas
 4. Ainavu aizsardzības teritorijas
 5. Citas pārveidotas teritorijas
 6. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

Zonu robežas atbilsts attiecīgo biotopu robežām, izņemot gadījumus, kad biotops ir sadalīts, jo kāda tā daļa tiek iekļauta citā zonā to izvērtējot atsevišķi. (piemēram, mežu biotopos, atdalīti mežu aizsargājamie biotopi, kuri neatbilst biotopu robežām).

1. Bioloģiski izcilas, pret traucējumiem ļoti jutīgas teritorijas

(stingrā, regulējamā režīma zona)

Absolūta prioritāte dabas aizsardzībai - biotopu, sugu atradņu saglabāšana.

Ietver:

 • mikroliegumus,
 • potenciālos mikroliegumus,
 • citas izcilas teritorijas, izvērtējot konkrētās vietas pēc kritērijiem:
  • nozīme īpaši aizsargājamo biotopu un sugu saglabāšanai – Latvijas un reģiona mērogā;
  • retums, apdraudētība – Latvijas un reģiona mērogā;
  • tipiskums – Latvijas un reģiona mērogā;
  • dabiskums, daudzveidība, vitalitāte, novietojums;
  • jutīgums.
 • īpaši aizsargājamo dabas teritoriju stingrā (regulējamā) režīma zonas – ja teritorijai nav apstiprināts dabas aizsardzības plāns, nav individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

Aizsardzības un apsaimniekošanas režīms.

Ir spēkā vai nosakāms atbilstoši MK noteikumiem Nr. 45, 30.01.2001. “Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi”.

Uzturēšanās atļauta, taču apsaimniekošanas pasākumi tikai tādi, kas nepieciešami biotopu un sugu saglabāšanai, pieļaujamas laipas, noejas.

Aizliegta atpūtas vietu un ugunskura vietu ierīkošana un pasākumu organizēšana.

2. Bioloģiski vērtīgas teritorijas

(dabas lieguma zona)

Prioritāte dabas aizsardzība.

Ietver:

 • Latvijas īpaši aizsargājamos biotopus,
 • īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes,
 • Eiropas Savienības aizsargājamos biotopus un aizsargājamo sugu dzīvotnes,
 • dabiskus un cilvēku darbības maz pārveidotus, jutīgus, Latvijā un reģionā reti sastopamus, ainaviski nozīmīgus biotopus:
  • pludmales
  • jūras stāvkrastus (aktīvas noskalošanās, ar augāju klātus),
  • pļavas, krūmājus, mežus tieši uz stāvkrasta krants,
  • apsaimniekotas (ganītas, pļautas) un aizaugošas smiltāju un kāpu pļavas
  • dabīgas pļavas
  • strautu gravas un ielejas,
  • mežu masīvus.
 • Īpaši aizsargājamu dabas teritoriju dabas lieguma zonas – ja teritorijai nav apstiprināts dabas aizsardzības plāns, nav individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

Nepieciešams aizsardzības un apsaimniekošanas režīms, kas nodrošina šo biotopu saglabāšanu:

 • pļavu pļaušana un ganīšana,
 • citi ar administrācijām vai Reģionālās vides pārvaldēm saskaņoti pasākumi, kas nepieciešami biotopu uzturēšanai (kāpņu, noeju, laipu ierīkošana, krūmu izciršana u.c.),
 • LR normatīvajiem aktiem atbilstoša mežu apsaimniekošana,
 • apsaimniekošana atbilstoši īpaši aizsargājamu dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem,
 • izvērtējot konkrētās vietas apstākļus un vajadzības (saskaņojot ar reģionālo vides pārvaldi, atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam), pieļaujama labiekārtotu atpūtas vietu (koplietošanas teritoriju) ierīkošana, pēc iespējas mazāk izmainot biotopu.

Nav pieļaujama:

 • zemes transformācija un zemes lietošanas veida maiņa (kas izslēdz būvniecību),
 • speciālu dzīvojamo piekabju, pagaidu būvju u.c. konstrukciju novietošana, kas nav saistīta ar biotopu uzturēšanu un nenotiek vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētā labiekārtotā koplietošanas teritorijā,
 • citu darbību veikšana, ko nosaka Aizsargjoslu likums u.c. LR normatīvie akti.

3. Rekreācijas teritorijas

Prioritāte – izmantošana rekreācijai, maksimāli saglabājot dabas vērtības

Trešā funkcionālā zona noteikta vietās, kuras tiek izmantos rekreācijā vai būs potenciālas atpūtas vietas. Šajā zonā maksimāli jāsaglabā dabas vērtības, labiekārtošana un infrastruktūras veidošana var notikt tikai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un veicot katras teritorijas novērtējumu atsevišķi un saskaņojot ar detālplānojumu.

Ietver:

 • vietas ar izveidotu rekreācijas infrastruktūru un potenciālās atpūtai nozīmīgās teritorijas, kur šāda atpūtas infrastruktūra tiks izveidota:
  • labiekārtotas pludmales,
  • labiekārtotas atpūtas vietas,
  • kempingus, telšu vietas,
  • auto stāvlaukumus.

4. Ainaviski nozīmīgas teritorijas

Prioritāte – tradicionālās ainavas saglabāšana

Ietver:

 • teritorijas, kas nozīmīgas ainavas saglabāšanai:
  • lauksaimniecības zemju masīvus
  • viensētas – ja tās ir lauksaimniecības zemju vidū vai arī citādi iekļaujas ainavā
  • mozaīkveida lauku ainavu: tīrumus, dārzus, augļudārzus, atmatas, bioloģiski vienveidīgas pļavas, aizaugošas lauksaimniecības zemes, krūmājus un jaunus baltalkšņu mežus, kas veidojušies aizaugot lauksaimniecības zemēm, atsevišķus mežu pudurus, viensētas .
Cita veida izmantošana šāda veida teritorijām pieļaujama pēc to izvērtēšanas un izpētes. Visas darbības sakaņojamas ar LR likumdošanu un pašvaldību teritoriālajiem plānojumiem. Šīs teritorijas ir svarīgas kā buferzonas un arī kā potenciālas dabiskas teritorijas. Tās būtu iespējams izmantot jaunu rekreācijas teritoriju veidošanai pēc izvērtēšanas.

5. Citas pārveidotas teritorijas

(neitrālā zona)

Prioritāte: cilvēku saimnieciskā darbība un dzīves vides veidošana. Kaut arī šīs teritorijas pakļautas cilvēka darbībai, tomēr tajās sastopamas arī atsevišķas dabas vērtības.

Ietver:

 • dažādas cilvēku darbības pārveidotas teritorijas:
  • esošā apbūve,
  • lielie ceļi (šosejas),
  • pilsētu un apdzīvotu vietu parki un apstādījumi,
  • kapsētas,
  • pilsētu un ciematu turpmākās attīstības teritorijas – pašreizējās lauksaimniecības zemes un citi dabiskie biotopi, kas paredzēti daļējai apbūvei vai citai pārveidošanai.

Teritorijas apsaimniekojamas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un vietējo pašvaldību saistošo noteikumu prasībām.

Šajās teritorijās sastopamās dabas vērtības, būtu saglabājamas un aizsargājamas.

6. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

Teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumus nosaka dabas aizsardzības plāns, teritorijas zonējums un individuālie aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi.
^

English version Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

LIFE02NAT/LV/008498
Google Life-Nature Natura 2000 CHM LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Ziemeļvidzeme Latvija LU LU BF Sākumlapa Raksti
Google Life-Nature Natura 2000 Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LU LU BF Sākumlapa Raksti mums

Lappusi «zonejums.shtml»
veidoja
Lelde Enģele, Irēna Berga, Kārlis Kalviškis, Brigita Laime, Didzis Tjarve, Vija Znotiņa
2014.09.29-15:33
Lappusi «zonejums.shtml» veidoja Lelde Enģele, Irēna Berga, Kārlis Kalviškis, Brigita Laime, Didzis Tjarve, Vija Znotiņa sadarbībā ar karlo@lanet.lv
© Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (piekraste@lu.lv)
2014.09.29-15:33