Life Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Piekraste

English version Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Projektā paveiktais

Satura rādītājs


Biotopu kartes

^

Kartē izmantotie klasifikatori

Piekrastes biotopu kartana

Biotopu kartana

Izmantoto karu lapu stru koordintas un nomenklatra

perl skprogramma, kas uzener vajadzgo karu lapu stru koordintas

Programmatra dadu karu apskatei un apstrdei

Biotopu karu apskate

Brīvi vai daļēji brīvi izmantojamā kartogrāfijas un telpiskā informācijas apstrādes programmatūra

Piekrastes biotopu kartēšanas rezultāti

Piekrastes biotopu kartes jaunākā versija (2007.03.08.):

Biotopu karte MapInfo File Interchange formātā (7z arhīvs!)

Biotopu karte MapInfo Table formātā (Zip arhīvs!)

Biotopu karte ESRI ARC Shape formātā (Zip arhīvs!)


Projekta izstrādātie dabas aizsardzības plāni
Projekta teritorijā esošās NATURA 2000 vietas

^

Piekrastes projekta darbības vietas + NATURA 2000 vietas

Projekta izstrādātie dabas aizsardzības plāni

Piekrastes iedzīvotāju aptaujas rezultāti

^

Piekrastes iedzīvotāju aptaujas rezultāti

Projekta bukleti

^

Aija Melluma «Latvijas Piekrastes ilgtspējīgā attīstība»

Guntis Eberhards «Jūra uzbrūk! Ko darīt?»

Ilma Čepāne, Silvija Meiere «Īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā»

Brigita Laime «Augi jūras krastā»

Ineta Plikša, Marita Nikmane «Dabas parks „Piejūra” Rīgā»

Brigita Laime «Dienvidkurzemes piekraste»

Lelde Eņģele «Vidzemes piekraste»

Projekta informatīvās lapas

^

Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (pirmā lappuse)

Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (otrā lappuse)

Protection and Management of Coastal Habitats in Latvia (pirmā lappuse)

Protection and Management of Coastal Habitats in Latvia (otrā lappuse)

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

Bernātu dabas parks

NATURA 2000 vietas Latvijas piekrastē

Sēnes kāpu biotopos

Ziemupes jūrmala

Ziemupe seacoast

Kukaiņi kāpu biotopos

Ragakāpas dabas parks

Pāvilosta - pelēko kāpu pilsēta

Užavas dabas liegums

Īpaši aizsargājamie biotopi NATURA 2000 vietās Latvijas piekrastē (pirmā lappuse)

Īpaši aizsargājamie biotopi NATURA 2000 vietās Latvijas piekrastē (otrā lappuse)

Jūras piekrastes putni (pirmā un ceturtā lappuse)

Jūras piekrastes putni (otrā un trešā lappuse)

Ziemeļkurzemes piekraste

The Coast of Northern Kurzeme

Svešie augi apdraud kāpas

Biotopu kartēšana

Ko domā piekrastes zemes īpašnieks

Dabas aizsardzība piekrastē: pasīvā un aktīvā

Filma

^

Filma «Zaļā pilsēta» (! 250 Mb, DivX v. 5)

Biotopu atjaunošana un apsaimniekošana

^

Apraksti un maketi

Semināri un citi pasākumi

^

Uzstāšanās materiāli

English version Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

LIFE02NAT/LV/008498
Google Life-Nature Natura 2000 CHM LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Ziemeļvidzeme Latvija LU LU BF Sākumlapa Raksti
Google Life-Nature Natura 2000 Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LU LU BF Sākumlapa Raksti mums

Lappusi «paveiktais.shtml»
veidoja
Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā
2014.09.29-15:33
Lappusi «paveiktais.shtml» veidoja karlo@lanet.lv
© Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (piekraste@lu.lv)
2014.09.29-15:33