Life Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Piekraste

English version Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Projektā plānoto darbu saraksts

Vija Znotiņa
(pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta)

A1. Datubāzes sagatavošana par piekrastes zemes īpašniekiem un viņu interesēm attiecībā uz zemes izmantošanu un piekrastes attīstību.

A2. Piekrastes aizsargājamo biotopu digitālās kartes izveidošana.

A3. Piekrastes aizsargājamo biotopu funkcionālais zonējums.

A4. Vienošanās un līgumi ar iesaistītajiem uzņēmumiem un ar zemniekiem.

A5. Biotopu ekspertu apmācība.

A6. Tehnisko projektu sagatavošana piekrastes aizsargājamo biotopu atjaunošanai un apsaimniekošanai.

A7. Piejūras dabas parka dabas aizsardzības plāna izstrāde.

A8. Bernātu dabas lieguma un Užavas dabas lieguma dabas aizsardzības plānu izstrāde.

A9. Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” dabas aizsardzības plāna izstrāde.

A10. ES aizsargājamo sugu un biotopu mikroliegumu izveide.


C1. Pelēko kāpu atjaunošana (ar koku un krūmu ciršanas palīdzību) piekrastes aizsargjoslā starp Ziemupi un Pāvilostu.

C2. Jūrmalas pļavu atjaunošana Vakarbuļļu un Daugavgrīvas dabas liegumos (Rīgā).

C3. Jūrmalas pļavu un balto kāpu apsaimniekošanas pasākumi Vakarbuļļu un Daugavgrīvas dabas liegumos (Rīgā).

C4. Ekspansīvo sugu apkarošana, lai atjaunotu pelēkās kāpas un baltās kāpas.

C5. Mežaino kāpu un balto kāpu atjaunošana un apsaimniekošana Saulkrastos.

C6. Jūrmalas pļavu, embrionālo kāpu un balto kāpu atjaunošana un apsaimniekošana Ainažos un Salacgrīvā.

C7. Mežaino jūrmalas kāpu un balto kāpu atjaunošana un apsaimniekošana Rojā.

C8. Mežaino kāpu un boreālo mežu atjaunošana un apsaimniekošana Jūrmalā.


D1. Jūrmalas pļavu apsaimniekošana ar ganīšanas un pļaušanas palīdzību.

D2. Piekrastes zonas kontroles nodrošināšana Piejūras dabas parkā.

D3. Piekrastes zonas kontroles nodrošināšana Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervātā.

D4. Liellopu iegāde pļavu ganīšanai.


E1. Informācijas stendu izveide un uzstādīšana.

E2. Informācijas lapu sagatavošana un publicēšana.

E3. Bukletu sagatavošana un publicēšana.

E4. Semināri ieinteresētajām personām

E5. Divas filmas par piekrastes biotopiem.

E6. Vortāla izveide un informācijas uzturēšana un atjaunošana par LIFE projektu un par piekrastes biotopiem.

E7. Grāmatas sagatavošana un publicēšana.

E8. Informācijas zīmju izveidošana un uzstādīšana.

E9. Projekta pārskata publicēšana.

E10. Cilvēku izpratnes veidošana par jūrmalas pļavām un baltajām kāpām Vakarbuļļu dabas liegumā un Daugavgrīvas dabas liegumā (Rīgā).

E11. Dabisko piekrastes biotopu atjaunošana Kolkas ragā.

E12. Mežaino jūrmalas kāpu un balto kāpu atjaunošana Lapmežciemā.

E13.Mežaino jūrmalas kāpu, pelēko, embrionālo un balto kāpu atjaunošana Medzē.

E14. Cilvēku izpratnes veidošana par baltajām kāpām un pelēkajām, kāpām Saulkrastos.

E15. Pelēko kāpu un balto kāpu atjaunošana Pāvilostā.

E16. Iedzīvotāju izpratnes veidošana par jūrmalas pļavu, embrionālo kāpu un balto kāpu aizsardzību Ainažos un Salacgrīvā.

E17. Iedzīvotāju izpratnes veidošana par mežainajām jūrmalas kāpām un baltajām kāpām Rojā.

E18. Pelēko kāpu un balto kāpu atjaunošana un apsaimniekošana Užavā.

E19. Balto kāpu, boreālo mežu un mežaino jūrmalas kāpu atjaunošana un apsaimniekošana Carnikavā.

E20. Balto kāpu, mežaino jūrmalas kāpu un boreālo mežu atjaunošana un apsaimniekošana Nīcā un Rucavā.

E21. Cilvēku izpratnes veidošana par mežaino jūrmalas kāpu, boreālo mežu, balto kāpu un pelēko kāpu aizsardzību Jūrmalā.


F1. Projekta vadīšana un koordinēšana.

F2. Projekta neatkarīgs audits.

F3. Projekta uzraudzības grupas izveide un sanāksmju organizēšana.

F4. Biotopu un sugu apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes monitorings.

English version Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

LIFE02NAT/LV/008498
Google Life-Nature Natura 2000 CHM LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Ziemeļvidzeme Latvija LU LU BF Sākumlapa Raksti
Google Life-Nature Natura 2000 Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LU LU BF Sākumlapa Raksti mums

Lappusi «planotais.shtml»
veidoja
Vija Znotiņa
2002.11.03.
Lappusi «planotais.shtml» veidoja Vija Znotiņa sadarbībā ar karlo@lanet.lv
© Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (piekraste@lu.lv)
2002.11.03.