Life Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Piekraste

Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Projekta izglītojošā loma

Rita Birziņa
(pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta)

Rita Birziņa
 

Quo vadis?

Kāpēc?

*Daudzi no ES nozīmes jutīgiem biotopiem atrodas šaurajā 300 m piekrastes joslā

*Katru gadu palielinās piekrastes apmeklētāju skaits

*Piekrastes infrastruktūra ir nesakārtota: trūkst autostāvvietu, pieejas ceļu un taku, atpūtas un apmešanās vietu; nav novērošanas un skatu torņu

*Pastāv neskaidrības likumdošanā, kas dažkārt pieļauj visatļautību

*Cilvēki daudz ko nezina; nav brīvi pieejamas informācijas par aizsargājamiem piekrastes biotopiem

Kam?

Sabiedrības dažādu mērķgrupu:
 • lēmumpieņēmēju,
 • zemes īpašnieku,
 • uzņēmēju,
 • vietējo iedzīvotāju,
 • tūristu,
 • jaunās paaudzes

zināšanu līmeņa paaugstināšana par piekrastes dabas vērtībām un piekrastes līdzsvarotu attīstību

Kādā veidā?

*Informācijas stendu un zīmju izveidošana

*Informatīvu lapu sagatavošana

*Brošūru sagatavošana

*Semināru organizēšana

*Videofilmu uzņemšana

*Grāmatas izdošana

*Visiem pieejama Interneta vortāla veidošana (Vortāls – viss par kaut ko vienu, šinī gadījumā, par piekrasti)

Informācijas stendi un zīmes

200 informācijas stendi un 620 informatīvas zīmes

*Informācijas stends: karte un vietas apraksts; aizsardzības nosacījumi; augu un biotopu attēli; informācija par jutīgiem augiem, dzīvniekiem konkrētajā biotopā; Life logo

*Informatīvā zīme: norādīs potenciālo Natura-2000 vietu un ES nozīmes sugas izplatības vietu; būs pie visvērtīgākajiem biotopiem; atradīsies visbiežāk apmeklētākajās vietās; Life logo un uzraksts: „Šī ir Eiropā aizsargājama suga

Informatīvu lapu sagatavošana

20 veidi, krāsainas

*Paredzētas dažādām mērķgrupām:

 • zemes īpašniekiem
 • skolotājiem un skolēniem
 • pašvaldību darbiniekiem
 • uzņēmējiem
 • iedzīvotājiem
 • tūristiem

*Projekta pirmajā gadā

 • par projekta mērķiem un uzdevumiem
 • par piekrastes biotopiem, augiem un dzīvniekiem, aizsardzības problēmām Latvijā un Eiropā
 • par piekrastes biotopu apsaimniekošanas metodēm

*Projekta otrajā gadā

 • par projekta pirmā gada rezultātiem: biotopu kartēšanu, aptaujas anketu datu kopsavilkums
 • par funkcionālo zonējumu
 • par piekrastes biotopu apsaimniekošanas tipiskākajām problēmām

*Projekta trešajā gadā

 • par projekta otrā gada rezultātiem
 • par potenciālajām Natura-2000 vietām
 • par piekrastes biotopu apsaimniekošanu
 • par aizsardzības režīmiem aizsargājamās teritorijās
 • u.c.

Brošūru sagatavošana

Viena melnbalta un 6 krāsainas brošūras

*Pirmā brošūra par vispārējo projekta informāciju tiek sagatavota pirms 1.semināra. Paredzēta vietējām pašvaldībām, reģionālajām vides pārvaldēm, zemes īpašniekiem

*Otrā brošūra – par projektā paveikto pirms 2.semināra. Paredzēta zemes īpašniekiem, uzņēmējiem piekrastes zonā un citām personām, kas ieinteresētas piekrastes joslas attīstībā

*Trešā brošūra par projektā sasniegto, piekrastes apsaimniekošanu nākotnē. Informācija tiek sagatavota pirms pēdējā semināra. Paredzēta visām personām, kas ieinteresētas piekrastes joslas attīstībā

*Ceturtā brošūra populārzinātniskā veidā par projektu, piekrastes augu un dzīvnieku sugām. Paredzēta galvenokārt skolotājiem un skolēniem

*Trīs brošūras par ES nozīmīgu biotopu aizsardzību dažādos Latvijas reģionos:

 • Liepājas rajons un Liepāja
 • Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāts
 • Rīga

Paredzētas zemes īpašniekiem, pašvaldību pārstāvjiem, iedzīvotājiem un tūristiem

Semināri

3 informatīva rakstura un 8 vietējas nozīmes semināri

*Informatīvie semināri tiek organizēti projekta sākumā, vidū un noslēgumā.

 • Paredzēti: pašvaldību pārstāvjiem, aizsargājamo dabas teritoriju administrācijām, tūrisma organizatoriem, speciālistiem.
 • Uz semināru tiek aicināti arī VARAM un reģionālo vides pārvalžu pārstāvji, kā arī zemes, teritoriju plānošanas un mežu dienesta darbinieki

*Vietējie semināri tiek organizēti projekta vidū

Mērķis:

 • informēt vietējo sabiedrību un zemes īpašniekus par projekta darbību
 • iepazīstināt ar līdzsvarotu ES nozīmes piekrastes biotopu attīstību
 • pastāstīt par aizsargājamiem biotopiem
 • demonstrēt praktiskus aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus

Videofilmas

*20 minūšu gara videofilma par ES nozīmīgu piekrastes sugu bioloģisko daudzveidību Latvijā, to jutīgumu, apdraudētību un līdzsvarotu attīstību

*15 minūšu gara filma par Vakarbuļļu un Daugavgrīvas dabas liegumiem, sastopamo sugu daudzveidību, ES nozīmes biotopiem, apsaimniekošanas metodēm

Grāmatas izdošana

Krāsaina grāmata

*Par ES nozīmes piekrastes biotopiem un sugu bioloģisko daudzveidību: apraksti, krāsainas fotogrāfijas vai zīmējumi

*Informācija par aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumiem

*Citi līdzīgi LIFE projekti

*Natura-2000 vietas Latvijā

Populārzinātnisks ziņojums

(Layman’s Report)

*Paredzēts plašai auditorijai

*Tiek sagatavots 2 valodās (latviešu un angļu)

*Apjoms 5 – 10 lpp.

*Ir ziņojums par projektu, tā mērķiem un uzdevumiem, projekta norisi, rezultātiem un sasniegumiem, analīzi

Pašizglītība


*Iegūstam darba pieredzi strādājot projektā

*Braucam mācīties pie citiem:

 • konferences
 • pieredzes apmaiņa ar citiem LIFE programmas projektiem par piekrasti

Interneta vortāls

http://piekraste.daba.lv/
Paldies par uzmanību!
Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

LIFE02NAT/LV/008498
Google Life-Nature Natura 2000 CHM LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Ziemeļvidzeme Latvija LU LU BF Sākumlapa Meklēt Raksti
Google Life-Nature Natura 2000 Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LU LU BF Sākumlapa Meklē Raksti mums

Lappusi «izglitiba.shtml»
veidoja
Rita Birziņa
Rīga, 2002. gada 31. oktobrī
Lappusi «izglitiba.shtml» veidoja Rita Birziņa sadarbībā ar eko@lanet.lv
© Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (piekraste@lu.lv)
Rīga, 2002. gada 31. oktobrī