Life Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Piekraste

Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Informācija par LIFE programmu

Valdis Bisters (Valdis.Bisters@varam.gov.lv)
(pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta)

 • EK vides finansu programma LIFE
  • Finansu instruments vides aizsardzības (Life Environment) un dabas aizsardzības (Life-Nature) projektu atbalstam ES dalībvalstīs
  • Programmas mērķis ir vides politikas attīstība, pilnveidošana un ieviešana, sevišķi attiecinot to uz vides aizsardzības principu integrēšanu citās tautsaimniecības nozarēs, kas veicina ilgtspējīgu attīstību Eiropas Kopienā
 • EK vides finansu programma LIFE III
  • Orientējošais budžets 2001 - 2004: 640 milj.eiro
 • Latvijas līdzdalība programmā
  • Latvijas līdzdalība programmā apstiprināta ar 2000. gada 14. novembra MK lēmumu
  • Nosacījumi Latvijas Republikas līdzdalībai programmā apstiprināti MK 2001. gada 28. februārī
  • Asociācijas padomes lēmums 2001. gada 7. martā
  • Projekti 2001. un 2002. gadam iesniegti EK attiec. 2000. un 2001. gada 30. novembrī - dabai un 1. decembrī – videi.
 • Nosacījumi Latvijas līdzdalībai LIFE programmā
  • Dalības maksa gadā – 600 000 eiro (sākot ar 2003.g. 460 000 eir):
   • 315 000 eiro no valsts budžeta
   • 285 000 eiro no Phare 2000 un Phare 2001
  • Projektu iesniegšana abās apakšprogrammās katru gadu
  • Projekti konkurē apakšgrupas ietvaros, visas valstis kopā
  • Novērtēšanas procedūra sākot no februāra – jūnijam
  • Projektu apstiprināšana LIFE komitejā un Eiropas Komisijā
 • LIFE dabas projekti
  • Galvenais uzdevums ir
   • veicināt apdraudēto sugu un dabas vides aizsardzību
   • ieviest direktīvu par savvaļas putnu aizsardzību („Birds” 79/409/EEC) un direktīvu par dabas, savvaļas floras un faunas aizsardzību („Habitats” 92/43/EEC)
   • izveidot Natura 2000 Eiropas tīklu
 • LIFE vides projekti
  • Paraugprojekti ilgtspējīgas attīstības ieviešanai
 • Vispārējais LIFE vides projektu raksturojums
  • Demo projekti, kuru mērķis ir pierādīt dažādu tehnoloģiju un risinājumu ilgtspējību vides problēmu risināšanā
  • Inovatīvi projekti
  • Projekti ar konkrētu un izmērāmu rezultātu
  • Projekti, kuru rezultāti ir replicējami un izplatāmi citur
 • LIFE vides projektu nosacītā telpa
  1. Ilgtspējīgas attīstības integrēšana plānošanā: pilsētvide, gaisa kvalitāte un trokšņu samazināšana un integrēta piekrastes teritorijas apsaimniekošana.
  2. Ūdens apsaimniekošana: ūdens apsaimniekošana upju baseinu līmenī, gruntsūdeņu aizsardzība, notekūdeņu attīrīšana, ūdens apsaimniekošanas sistēmas vadība.
  3. Saimnieciskās darbības ietekme: tīrās tehnoloģijas, integrēta vides vadība, siltumnīcas efektu radošo izplūdes samazināšana, ilgtspējīgs tūrisms.
  4. Atkritumu apsaimniekošana: iepakojums un plastmasa, bīstamie un problemātiskie atkritumi,
  5. Integrēta ražošanas politika: Eko-dizains, eko-efektivitāte, zaļie finansu produkti, Eko – marķējums
 • Iesaistītās puses
  • Projekta pieteicējs (saņēmējs)
  • Partneris
  • Apakšuzņēmējs
  • Līdzfinansētājs
 • Finansējums
  • Projektu ilgums:
   • no 18 līdz 36 mēnešiem.
  • Kopējās izmaksas:
   • > 300 000 eiro (LIFE vide)
   • > 500 000 eiro (LIFE daba)
  • Eiropas kopienas finansējums:
   • 30 % no kopējām izmaksām peļņu nesošiem projektiem (LIFE vide).
   • 50 % no kopējām izmaksām (izņemot LIFE dabai līdz 75%)
 • Papildus informācijai
 • Rezultāti Latvijas līdzdalībai Eiropas Kopienas programmā LIFE 2001. un 2002. gadā
  • 2001. gadā apstiprināti 6 projekti par kopējo summu 3,13 milj.eiro, tai skaitā ES ieguldījums 1,78 milj.eiro. 2002. gadā - 4 projekti, kopējā summa 5,88 miljoni eiro, 3, 86 miljoni ES ieguldījums.
  • Apstiprinātie vides projekti un to iesniedzējs:
   1. „Zaļā sertifikāta ieviešana lauku tūrismā”, Lauku ceļotājs
   2. „Livonijas zaļais piekrastes reģions – 21”, Dundagas pašvaldība
   3. „Bārtavas upes baseina apsaimniekošanas pārvaldes struktūras modeļa izveide”, Sabiedriskais vides pārvaldes centrs „Bārtava”
   4. „Ziemeļsusējas upes baseina apsaimniekošanas sistēmas izstrāde, pamatojoties uz ekosistēmas pieeju un plašu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesā vietējā līmenī”, Jēkabpils rajona padome
   5. „Enerģijas marķēšana daudzdzīvokļu ēkās”, A/S „Mālkalne”
  • Apstiprinātie dabas projekti un to iesniedzējs:
   1. „Engures ezera dabas parka apsaimniekošanas plāna ieviešana”, Latvijas Dabas fonds
   2. Teiču dabas rezervāta apsaimniekošanas plāna ieviešana”, Teiču dabas rezervāts
   3. „Divu putniem nozīmīgo vietu aizsargāšana un apsaimniekošana Latvijā”, VARAM un Latvijas Ornitoloģijas Biedrība
   4. „Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā”, LU Bioloģijas fakultāte
   5. „Mitrāju aizsardzība Ķemeru nacionālajā parkā”, Ķemeru nacionālais parks.
Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

LIFE02NAT/LV/008498
Google Life-Nature Natura 2000 CHM LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Ziemeļvidzeme Latvija LU LU BF Sākumlapa Meklēt Raksti
Google Life-Nature Natura 2000 Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LU LU BF Sākumlapa Meklē Raksti mums

Lappusi «par_Life.shtml»
veidoja
Valdis Bisters (Valdis.Bisters@varam.gov.lv)
2014.09.29-15:33
Lappusi «par_Life.shtml» veidoja Valdis Bisters (Valdis.Bisters@varam.gov.lv) sadarbībā ar eko@lanet.lv
© Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (piekraste@lu.lv)
2014.09.29-15:33