Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā
Foto albums
Paskaidrojumi lietotājiem
[.][img + txt]
Atlasīt failus pēc nosaukuma vai vārda:

 
Sagatavo lapu izdrukāŔanai

Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā


Life-Nature 2002 projekts


Piekrastes projekta darbības vietas + NATURA 2000 vietas


UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Gala atskaites 10. pielikums

Kartē atzīmētu pasākumu saraksts

 • A7 – Apsaimniekošanas plānu izstrāde Dabas parkam «Piejūra»
 • A8 – Apsaimniekošanas plānu izstrāde Dabas liegumam «Bernāti» and Dabas liegumam «Užava»
 • A9 – Apsaimniekošanas plānu izstrāde Dabas liegumam «Vidzemes Akmeņainā jūrmala»
 • C1 – Pelēko kāpu atjaunošana izcērtot kokukus un krumus posmā starp Ziemupi un Pāvilostu
 • C2 – Piekrastes pļavu un balto kāpu atjaunošana Dabas liegumos «Vakarbuļļi» un «Daugavgrīva»
 • C3 – Piekrastes pļavu un balto kāpu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Dabas liegumos «Vakarbuļļi» un «Daugavgrīva»
 • C4 – Pelēko kāpu un balto kāpu atjaunošana ierobežojot svešās augu sugas
 • C5 – Mežaino kāpu un balto kāpu atjaunošana un apsaimniekošana Saulkrastos
 • C6 – Piekrastes pļavu, embrionālo kāpu un balto kāpu atjaunošana un apsaimniekošana Ainažos and Salacgrīvā
 • C8 – Mežaino kāpu un piekrastes mežu atjaunošana un apsaimniekošana Jūrmalā
 • D1 – Piekrastes pļavu pļaušana un noganīšana
 • D2 – Kontroles un aizsardzības pasākumu ieviešana Dabas parkā «Piejūra»
 • D3 – Kontroles un aizsardzības pasākumu ieviešana Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervātā
 • E1 – Informācijas stendu izveide un uzstādīšana
 • E8 – Informācijas zīmju izveide un uzstādīšana
 • E10 – Cilvēku izglītošana par Dabas liegumu «Vakarbuļļi» un «Daugavgrīva»
 • E12 – Mežaino kāpu un balto kāpu atjaunošana un apsaimniekošana Lapmežciemā
 • E13 – Mežaino, pelēko, embrionālo un balto kāpu atjaunošana un apsaimniekošana Medzē
 • E14 – Cilvēku izglītošana par kāpu aizsardzību Saulkrastos
 • E15 – Pelēko kāpu un balto kāpu atjaunošana un apsaimniekošana Pāvilostā
 • E16 – Cilvēku izglītošana par kāpu un piekrastes pļavu aizsardzību Ainažos and Salacgrīvā
 • E17 – Cilvēku izglītošana par kāpu aizsardzību Rojā
 • E18 – Pelēko kāpu un balto kāpu atjaunošana un apsaimniekošana Užavā
 • E19 – Mežaino kāpu, piekrastes mežu un balto kāpu atjaunošana un apsaimniekošana Carnikavā
 • E20 – Mežaino kāpu, piekrastes mežu un balto kāpu atjaunošana un apsaimniekošana Nīcā and Rucavā
 • E21 – Cilvēku izglītošana par kāpu un piekrastes mežu aizsardzību Jūrmalā

!!!pdf

UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Gala atskaites 10. pielikums

!!!pdf

UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Gala atskaites 10. pielikums

!!!pdf

UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Gala atskaites 10. pielikums

!!!pdf

UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Gala atskaites 10. pielikums

!!!pdf

UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Gala atskaites 10. pielikums

!!!pdf

UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Gala atskaites 10. pielikums

!!!pdf

UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Gala atskaites 10. pielikums

!!!pdf

UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Gala atskaites 10. pielikums

!!!pdf

UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Gala atskaites 10. pielikums

!!!pdf


Baltijas jūras piekrastes sauzemes biotopu karte


UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Darba variants, bez zonējuma

zip mif shp

UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Gala variants

Publicēšanas datums: 2007.03.08.
Stāvoklis dabā: 2004. gads
Koordināšu sistēma: LKS-92 ar nobīdi ziemeļu virzienā -6000000
Tīmekļa adrese: http://piekraste.daba.lv/LV/biotopi/

### Autortiesības ############################################################
# #
# Visas tiesības rezervētas #
# #
# Šo karti var kopēt, pārveidot, lietot un brīvi izplatīt #
# ievērojot sekojošus noteikumus: #
# 1) publicējot karti vienmēr jānorāda kartes autors; #
# 2) jābūt precīzi norādītam, kadas izmaiņas ir izdarītas kartē; #
# 3) par šo karti nedrīkst iekasēt nekādu samaksu, atskaitot #
# atlīdzību par izdevumiem, kas saistīti ar kartes izplatīšanu; #
# 3) šo karti bez autoru rakstiskas piekrišans nedrīkst iekļaut #
# nekādā komerciālā produktā. #
# #
##############################################################################


------------------------------------------------------------------------------

Atribūtdatu lauki:

AREA Decimal(12, 3) platība (m²)
PERIMETER Decimal(12, 3) apkārtmērs (m)
KODS Char(6) Biotopa kods
ES_KODS Char(6) Biotopu kods atbilstoši Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu sarakstam
LV_2005 Char(6) Biotopu kods atbilstoši MK Noteikumiem par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu (25.01.2005.)
ZONEJUMS Integer ieteiktais funkcionālais zonējums
!shp tab mif


Aizsargājamās teritorijas piekrastē


UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu

!


piekraste 4dp


UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu

[.]
/ [*] [.] Atsauksmju un ierosinājumu grāmata
Sākumlapa Satura rādītājs Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Google Life-Nature Liepāja CHM Ziemeļvidzeme Latvija LVAFA LU LU BF Sākumlapa Meklēt
Google Life-Nature Liepāja Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LVAFA LU LU BF Sākumlapa Meklē
Lappusi veidoja
«Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā »
2005.09.26.